Øhavsstien Tre kvinder på Lohals havn Langeland

Langeland tur 17

Foto: By Broch

Tur 17 - 10,5 km - Dageløkke - Lohals

 1  Sogneskel En kilometer nord for Dageløkke mellem Vestergård og Eshøj kommer du til en lavning, som går ind i landet. I lavningen løber en bæk ud i stranden. Den udgør det gamle skel mellem Bøstrup Sogn mod syd og Snøde Sogn mod nord. Sogneskellet følger et naturligt forløb i terrænet og bugter sig hid og did.

 

 2  Marsvin og tangveje Med undtagelse af et enkelt sted, hvor du må ind i land for at komme uden om en kystnær ejendom, bevæger du dig mellem land og hav på din tur op langs kysten.

Visse steder står bundgarnsfiskernes pæle, hvor skarver ofte sidder og tørrer vingerne. I stille vejr kan du være heldig at se marsvin svømme langs kysten. Flere steder kommer veje ned vinkelret på kysten. De benyttes i dag, når lokalbefolkningen skal have deres både i vandet eller bare vil ned at kigge. Tidligere brugte man vejene, når der skulle samles tang og ålegræs til gødning og strøelse.

 

Ud for Skattebølle godt fire kilometer nord for Dageløkke er der en ”Kaffeplet”, hvor du kan nyde din kaffe.

 

 3  En 6000 år gammel affaldsbunke Omkring 300-400 meter syd for Stoense Havn går du langs et langt, smalt vådområde. I den nordlige del har man fundet en køkkenmødding fra den sidste del af jægerstenalderen - den periode, der kaldes for ertebøllekulturen.

Køkkenmøddingen eller bopladsaffaldet er 6000-7000 år gammelt. Du kan ikke se køkkenmøddingen i landskabet i dag, men den måler 15 x 20 meter og rummer masser af skaller fra østers og huse fra strandsnegle, som ertebøllefolket samlede og spiste på stedet. Der er også fundet trækul, keramikrester, flintafslag og ødelagte flintredskaber i køkkenmøddingen.

 

 4  Stoense Havn  Stoense Havn er ikke en havn med kajanlæg, fortøjede både og en havnebetjent og det har den aldrig været.

Det gamle ord ”havn” stammer fra vikingetiden og betød et sted, hvor man kunne sejle sit skib ind til kysten og laste eller losse.

Skibene var ikke så store, så man behøvede ikke en kaj for at gå i land. Derimod skulle der være en lav beskyttet strand uden for megen brænding, og det findes her. Ud for Stoense Havn ligger Rødgrund, hvor vandet kun er to-tre meter dybt, og hvor bølgerne dæmpes. Imellem Rødgrund og Stoense Havn er renden Stoense Løb, som er seks-ti meter dyb.
 

Det gør Stoense Havn til et godt sted at gå ind med sit skib. Der er en fin vej ned til Stoense

Havn, så gods og passagerer nemt kunne fragtes til kysten. Ofte kunne man køre sin vogn lidt ud i vandet og flytte varer direkte mellem vogn og skib, andre gange måtte varer og passagerer roes til og fra et opankret skib.

 

 5  Feddet  Nord for Stoense Havn, mellem sommerhusene og kysten, ligger et stort, fladt og sandet område - et såkaldt fed. Det blev tidligere afgræsset af husdyrene fra de gårde, der lå, hvor sommerhusene nu ligger. I dag bruges strandoverdrevet til rekreative formål.

 

 6  Vestervænge  Lige før Lohals kommer du gennem løvskoven Vestervænge med store bøge og flere andre løvtræer.

Vestervænge ejes af Naturstyrelsen og er udlagt som hundeskov. Det betyder, at hundeejere må lade deres hund løbe løs, men naturligvis under kontrol.

Midt i skoven går Øhavsstien forbi en lille skydebane. Nogle gange om året har Lohals Gamle Skyttelaug skydninger her, hvilket naturligvis bliver skiltet.

 

7  Lohals  Lohals er den største by på Nordlangeland. Her har været fiskerihavn, herfra har der sejlet færge til Korsør og Lundeborg, og større skibe har anløbet havnen og fragtet gods til og fra.Nord for havnen har der været en mængde småindustrier: Savværk, motorværksted, bryggeri og bådebyggeri. I byen var der en tolder, flere købmænd og post- og telegrafkontor. Alt, hvad der hørte til en velfungerende by.

 

Omkring 1900 blev aktiviteterne udvidet med badehoteller og pensionater. Men meget er ændret. I 1960’erne blev Langeland forbundet med Fyn via Langelandsbroen, Siødæmningen og Svendborgsundbroen. Dermed blev det hurtigere at fragte gods med lastbil og tog end med skib. Fiskeriet gik tilbage fra midten af 1970’erne, og færgedriften til Korsør stoppede i 1998, da Storebæltsbroen åbnede.

 

Men Lohals trimmer sejlene og finder hele tiden nye muligheder for at opretholde et levende miljø. Mange har valgt at leve deres pensionisttilværelse i Lohals, unge familier flytter til, og byen bliver mere og mere attraktiv for turister.En større lystbådehavn er bygget syd for havnen og havneområdet er blevet renoveret. På havnen ligger byens nye, fine kulturhus Banjen, som hvert år er centrum for den populære Frikadellefest med god musik og en landskendt frikadellekonkurrence.

 

I Lohals er der mulighed for at proviantere hos bager og dagligvarebutik, og du kan overnatte i (flydende) shelters eller på campingplads. Byens spisesteder tilbyder både hverdagsmad og gourmet.

 

Masser af skov og natur

Omkring Lohals er der masser af natur - både ved kysten og inde i landet. Naturstyrelsen har store arealer hele vejen rundt om Lohals. At skovene er ejet af staten betyder, at du må færdes overalt hele døgnet.

I skovene Østre Stigtehave, Mørkholm og Bræmlevænge er der fri teltning. Du må altså slå dit telt op lige, hvor det passer dig.

 

Nordlangelands skove er overvejende løvskove, som er under omstilling til naturnært skovbrug. Det betyder, at du kan opleve en skov med flere træarter i den samme bevoksning og se træer med forskellig alder vokse mellem hinanden. Der er også træer, som får lov at dø af ælde og forfalde i skoven. Hugsten foregår som plukhugst og hugst af små grupper træer.

Det resulterer i nogle skove med lidt dårligere økonomi end de konventionelt drevne skove. Til gengæld har naturnære skove et større naturindhold og giver dig langt flere oplevelser.

 

 8  Vester Stigtehave Nord for Lohals Havn fører en sti op langs kysten til Vester Stigtehave. Helt ude mod vest er en del af Vestre Stigtehave urørt skov. Her kan du opleve gamle krogede ege og bøge i en urskovslignende skov. I den østlige del af skoven vokser store bøgetræer på marker fra førromersk jernalder.

 

I Vestre Stigtehave kan du overnatte i to shelters.

Øst for Vester Stigtehave ligger Øster Stigtehave. Her vokser også løvskov - nogle af de flotteste bøge på Nordlangeland.

 

 9  Hollænderhus og skovhaven Ved Hovvej - mellem Vester og Øster Stigtehave - ligger et lille besøgscenter, som hedder Hollænderhus. Her er en udstilling om naturen i området.

Ved Hollænderhus er der anlagt en skovhave, hvor du kan se nogle af de træer, der vokser i de danske skove. Vest for Hollænderhus er der en lejrplads for grupper. Naturstyrelsen har udgivet en folder (link) om skovhaven.

 

Læs mere om de nordlangelandske skove i podcasten: Lyden af Hollænderhuset.

 

10. Mørkholm Lidt syd for Øster Stigtehave og sydøst for Lohals ligger skoven Mørkholm. Den har i mange år været præget af nåletræsbevoksninger, men på grund af massive angreb af barkbiller er skoven ved at blive ændret til mere løvskov. Fra hatbakken Hønsebjerg er der et godt kig ud over Mørkholm.

 

11. Bræmlevænge Skoven Bræmlevænge støder op til Lohals fra sydøst. Her er både løvtræer og nåletræer og en fin skoveng ved navn Vøjremosen, skovsøer og gravhøje.Lige syd øst for Vøjremosen er der en gammel grusgrav. Her ligger en primitiv overnatningsplads, hvor du er velkommen til at tage en overnatning eller to. Der er bålplads, og hvis ikke der ligger brænde klar, må du gerne samle dødt træ i skovbunden.